XU Yong
Address:
Shenzhen University Town, Xili, Shenzhen, China, 518055 (518055)
Email:
laterfall@hit.edu.cn; yongxu@ymail.com
Phone:
+86-755-26032458
+86-755-26032461(Fax)
PERSONAL PROFILE
 
RESEARCH INTEREST
 
Pattern recognition; Biometrics; Image processing; Video analysis; Machine learning
EDUCATION  
2001-2004
D.E. in pattern recognition and intelligent systems, Nanjing University of Science & Technology
1994-1997
M.S. in dynamical meteorology, Air Force Institute of Meteorology
1990-1994
B.S. in dynamical meteorology, Air Force Institute of Meteorology
RESEARCH & WORK EXPERIENCE  
2011-
Professor, School of Computer and Technology, Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School
PROFESSIONAL QUALIFICATION & ACADEMIC SERVICE
 
2008-
PhD student supervisor. School of Computer and Technology, Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School
2007-2010
Associate Professor, School of Computer and Technology, Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School
RESEARCH PROJECTS
2011-2013
NSFC Major Project: [Image representation based classification algorithms and experimental testing] [61071179]
RESEARCH ACHIEVEMENT & AWARDS
2007
Jiangsu Province Technology Progress Award 2nd Class
2011
Shenzhen Natural Science Award
PATENT
   
Name of PATENT: A vivo detection system based on bimodal face verification method, PATENT NO. ZL201010519964.92012, Inventor, Yong Xu, Jiajun Wen, Jiajie Xu, Zhiyin Yang.

Name of PATENT: A video surveillance method and its system design for anomaly detection, PATENT NO. ZL 201010294119.6, Inventor, Yong Xu.
PAPER & BOOK PUBLICATIONS
Books:

1.David Zhang, Fengxi Song, Yong Xu, Zhizhen Liang, Advanced Pattern Recognition Technologies with Applications to Biometrics, Press: IGI Global, 2008

2.Yong Xu, David Zhang, Jian Yang, Kernel Methods for Pattern Recognition and the applications, Beijing, Press: The National Defense Industrial Press, 2010Published papers catalog excerpt:

1.Y. Xu, D. Zhang, J. Yang, J.-Y. Yang, A two-phase test sample sparse representation method for use with face recognition, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 21(9), 1255-1262, 2011 (SCI)

2.Yong Xu, Aini Zhong, Jian Yang and David Zhang, LPP solution schemes for use with face recognition, pattern recognition, 43(12),2010:4165-4176 (SCI)

3.Yong Xu, Qi Zhu, Zizhu Fan, Minna Qiu, Yan Chen, Hong Liu, Coarse to fine K nearest neighbor classifier, Pattern Recognition Letters, http://dx.doi.org/10.1016/j.patrec.2013.01.028 (SCI)

4.Yong Xu, Qi Zhu, Zizhu Fan, David Zhang, Jianxun Mi, Zhihui Lai, Using the idea of the sparse representation to perform coarse to fine face recognition, Information Sciences, doi: 10.1016/j.ins.2013.02.051 (SCI)

5.Zizhu Fan, Yong Xu, David Zhang, Local linear discriminant analysis framework using sample neighbors, IEEE Transactions on Neural Networks. Vol.22, No.7,July, 2011, PP:1119-1132 (SCI)

6.Yong Xu, Xingjie Zhu, Zhengming Li, Guanghai Liu, Yuwu Lu, Hong Liu, Using the original and ‘symmetrical face’ training samples to perform representation based two-step face recognition, Pattern Recognition, Vol.46, 2013, 1151-1158

7.Xu Y (2012) Quaternion-Based Discriminant Analysis Method for Color Face Recognition. PLoS ONE 7(8): e43493. doi:10.1371/journal.pone.0043493 (SCI) http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0043493

8.Yong Xu, Qi Zhu, Zizhu Fan, Yaowu Wang, Jeng-Shyang Pan, From the idea of ”sparse representation” to a representation-based transformation method for feature extraction, Neurocomputing, doi:10.1016/j.neucom.2013.01.036

9.Zhihui Lai, Wai Keung Wong, Zhong Jin, Jian Yang, Yong Xu, Sparse Approximation to the Eigensubspace for Discrimination. IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst., 23(12), pp. 1948-1960, 2012

10.Jinghua Wang, Jane You, Qin Li, Yong Xu, Orthogonal discriminant vector for face recognition across pose, Pattern Recognition, 45, 4069-4079, 2012 (SCI)

11.Yong Xu, Zizhu Fan, Minna Qiu, David Zhang, Jing-Yu Yang, A sparse representation method of bimodal biometrics and palmprint recognition experiments, Neurocomputing, doi:10.1016/j.neucom.2012.08.038, In Press, (SCI)

12.Jin-Xing Liu, Yong Xu, Chun-Hou Zheng, Yi Wang, Jing-Yu Yang (2012) Characteristic Gene Selection via Weighting Principal Components by Singular Values, PLoS ONE, 7(7): e38873 (SCI)

13.Yong Xu, Qi Zhu, Yan Chen and Jeng-Shyang Pan, An improvement to the nearest neighbor classifier and face recognition experiments, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 9(2), 2013(SCI), pp.543-554

14.Yong Xu, David Zhang, Jian Yang, Zhong Jin, Jingyu Yang, Evaluate dissimilarity of samples in feature space for improving KPCA, International Journal of Information Technology & Decision Making, Vol.10, No.3, 479-495, 2011 (SCI)

15.Yong Xu, Wangmeng Zuo, Zizhu Fan, Supervised sparse representation method with a heuristic strategy and face recognition experiments, Neurocomputing,79,125-131, 2012 (SCI)

16.Yong Xu, Qi Zhu, David Zhang, Jing-Yu Yang, Combine crossing matching scores with conventional matching scores for bimodal biometrics and face and palmprint recognition experiments, Neurocomputing,74, 2011 3946-3952 (SCI)

17.Yong Xu, Zizhu Fan, Qi Zhu, Feature space-based human face image representation and recognition, Opt. Eng. 51(1), 017205, 2012, (SCI)

18.Yong Xu, Aini Zhong, Jian Yang, David Zhang, Bimodal biometrics based on a representation and recognition approach, Opt. Eng. 50(3), 037202, 2011, (SCI)

19.Yong Xu, David Zhang, Jing-Yu Yang, A feature extraction method for use with bimodal biometrics, Pattern recognition, 43(3) 1106-1115, 2010 (SCI)

20.Yong Xu, Qi Zhu, A simple and fast representation-based face recognition method, Neural Computing and Applications,DOI: 10.1007/s00521-012-0833-5 (SCI)

21.Yong Xu, Ge Feng, Yingnan Zhao, One improvement to two-dimensional locality preserving projection method for use with face recognition, Neurocomputing, 73, 245-249, 2009 (SCI)

22.Yong Xu, Qi Zhu, Jinghua Wang, Breast cancer diagnosis based on a kernel orthogonal transform, Neural Computing and Applications, 21, 2012, 1865–1870 (SCI)

23.Yong Xu, David Zhang, Accelerating the kernel-method-based feature extraction procedure from the viewpoint of numerical approximation, Neural Computing and Applications 20(7) 2011 1087-1096 (SCI)

24.Y. Xu, C. Lin and W. Zhao, Producing computationally efficient KPCA-based feature extraction for classification problems, Electronics letters,Vol.46, No.6,2010 (SCI)

25.Yong Xu, David Zhang, Represent and fuse bimodal biometric images at the feature level: complex-matrix-based fusion scheme, Opt. Eng. 49(3), 037002, 2010 (SCI)

26.Yong Xu, Fengxi Song, Ge Feng, Yingnan Zhao, A novel local preserving projection scheme for use with face recognition, Expert System with Applications, 37,6718-6721,2010 (SCI)

27.Yong Xu, Lu Yao, David Zhang, Jing-Yu Yang, Improving the interest operator for face recognition, Expert System with Applications, 36(6) 9719-9728, 2009 (SCI)

28.Jian Yang, Lei Zhang, Yong Xu, Jing-Yu Yang, Beyond sparsity: The role of L1-optimizer in pattern classification, Pattern Recognition, 45, 1104–1118, 2012 (SCI)

29.Zongxia Xie, Yong Xu, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Margin distribution based bagging pruning, Neurocomputing, 85, 11–19, 2012(SCI) (paper)

30.Jin-Xing Liu, Chun-Hou Zheng, Yong Xu, Extracting plants core genes responding to abiotic stresses by penalizedmatrix decomposition, Computers in Biology and Medicine,42,582-589, 2012 (SCI) (paper)

31.Jinghua Wang, Jane You, Qin Li, Yong Xu, Extract minimum positive and maximum negative features for imbalanced binary classification, Pattern Recognition, 45, 1136–1145, 2012 (SCI)

32.Yong Xu, A new kernel MSE algorithm for constructing efficient classification procedure, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 5(8), pp.2439-2447, 2009 (SCI)

33.Jinghua Wang, Yong Xu, David Zhang, Jane You, An efficient method for computing orthogonal discriminant vectors, Neurocomputing 73, 2168-2176,2010,(SCI)

34.Zuoyong Li, David Zhang, Yong Xu, Chuancai Liu: Modified local entropy-based transition region extraction and thresholding. Appl. Soft Comput. 11(8): 5630-5638 (2011)

35.Yong Xu, David Zhang, Jian Yang, Jing-Yu Yang, An approach for directly extracting features from matrix data and its application in face recognition, Neurocomputing,71,1857-1865, 2008(SCI)

36.Yong Xu, Fengxi Song, Feature extraction based on a linear separability criterion, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 2008, 4(4):857-865 (SCI)

37.Yong Xu, David Zhang , Fengxi Song, Jing-Yu Yang, Zhong Jing , Miao Li, A method for speeding up feature extraction based on KPCA, Neurocomputing, 70, 1056-1061,2007 (SCI)

38.Guang-Hai Liu, Zuoyong Li, Lei Zhang, Yong Xu, Image retrieval based on micro-structure descriptor, Pattern Recognition, 44(9), 2123-2133 (2011)(SCI)

39.Fengxi Song, David Zhang, Yong Xu, and Jizhong Wang, Five new feature selection metrics in text categorization, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 21(6) 1085 – 1101, 2007. (SCI)

40.Yong Xu, David Zhang, Zhong Jin, Miao Li, Jing-Yu Yang, A fast kernel-based nonlinear discriminant analysis for multi-class problems, Pattern Recognition, 2006, 39(6) : 1026-1033. (SCI)

41.Jian Yang, David Zhang, Xu Yong, and Jing-Yu Yang, Two-dimensional Discriminant Transform for Face Recognition, Pattern Recognition, 38(7) (2005). 1125–1129 (SCI)

42.Yong Xu, Jing-Yu Yang, Zhong Jin, A novel method for Fisher discriminant Analysis. Pattern Recognition, 37 (2), 381-384, 2004 (SCI)

43.Yong Xu, Jing-Yu Yang, Jian Yang. A reformative kernel Fisher discriminant analysis, Pattern Recognition, 2004, 37 (6): 1299-1302. (SCI)

44.Yong Xu, Jing-yu Yang, Jianfeng Lu, Dong-jun Yu. An efficient renovation on kernel Fisher discriminant analysis and face recognition experiments. Pattern Recognition, 2004,37 (10): 2091-2094. (SCI)

45.Yong Xu, Jing-yu Yang, Zhong Jin. Theory analysis on FSLDA and ULDA. Pattern Recognition,2003,36(12): 3031-3033. (SCI)

46.Fengxi Song, Jane You, David Zhang and Yong Xu, Impact of full rank principal component analysis on classification algorithms for face recognition, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, Vol. 26, No. 3, 2012, (SCI)
CONFERENCE PAPERS/TALKS
 
1.Yong Xu, Qi Zhu, PCA-based Multispectral Band Compression and Multispectral Palmprint Recognition, 2011 International Conference on Hand-Based Biometrics, Hongkong, 2011, 90-93.

2.Yong Xu, David Zhang, Jing-Yu Yang, Zhong Jing, Miao Li, Efficient KPCA-based Feature Extraction: A novel algorithm and experiments, in D.-S. Huang, K. Li. and G. W. Irwin (Eds): International Conference on Intelligent Computing 2006, Lecture Notes in Control and Information Science, pp.220-229, Kunming, China.

3.Yong Xu, Fengxi Song, A feature extraction approach based on typical samples and its application to face recognition, The Fourth IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications, Innsbruck, Austria, February, 2007

4.Yong Xu, Chuancai Liu, Chongyang Zhang , Determine the kernel parameter of KFDA using a minimum search algorithm, In De-Shuang Huang, Laurent Heutte, Marco Loog Eds, Proceedings of Third International Conference on Intelligent computing (ICIC2007), 418-426, Qingdao, China, August 2007.

5.Jian Yang, David Zhang, Yong Xu, and Jing-yu Yang, Recognize Color Face Images Using Complex Eigenfaces, in David Zhang, Anil K. Jain eds.: Advances in Biometrics, International Conference, ICB 2006, Hong Kong, China, January 5-7, 2006.
TEACHING/SUPERVISING EXPERIENCE
Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School
Qi Zhu, PhD student, 2009-, Master Degree from Harbin Institute of Technology (Weihai), is working on face recognition, has been granted The Academic Award for Excellent Doctoral Student and won Doctoral graduate National Scholarship. has published a number of papers, including 9 SCI paper.

Zizhu Fan, PhD student, 2009-, Master Degree from HeFei University of Technology, is working on pattern recognition, his many papers have been published on high-level journals, including IEEE Transactions.

Jiajun Wen, PhD student, 2010-, Master Degree from Guangdong University of Technology, is working on Computer Vision, has published three SCI papers.

Yuwu Lu, PhD student, 2011-, Master Degree from Inner Mongolia University of Technology, is working on face recognition and sparse representation method, has published a number of papers.

Xiaozhao Fang, PhD student, 2012-, Master Degree from Guangdong University of Technology, is working on feature extraction and classification algorithm design, has published many papers.

Minna Qiu, Graduate student, 2012-, Bachelor Degree from Henan University of Science and Technology, is working on recognition based on biometric feature, has published a SCI paper.

Jing Li, Graduate student, 2012-, Bachelor Degree from Zhengzhou University, is working on hand vein recognition.

Long Wang, Graduate student, 2012-, Bachelor Degree from Zhengzhou University, is working on recognition based on biometric feature.

Bin Li, Graduate student, 2012-, Bachelor Degree from South China University of Technology, is working on computer vision.

Shu Liu, Graduate student, 2011-, Bachelor Degree from Shaanxi Normal University, is working on image process and computer vision.

Xuanyi Zhuang, Graduate student, 2011-, Bachelor Degree from Shaanxi Normal University, is working on action recognition.
Updated:2018-09